Sản phẩm & Dịch vụ

oneAMS- Quản lý tài Tài Sản Cố Định

  • Quản lý danh mục dùng chung
  • Quản lý danh mục nhóm tài sản

Liên hệ

    onenet.online  
    Điện thoại: 84(04)22181623  
    Hotline: 0916323163  
    Fax: 84(04)22181623  
    Email: sales@onenet.vn  

oneAMS- Quản lý tài Tài Sản Cố Định


Chương trình cho phép quản lý các thông tin liên quan đến tài sản cố định. Thực hiện các thao tác như khấu hao, thanh lý, điều chuyển. Ngoài ra chương trình còn có một hệ thống báo cáo cho phép theo dõi diễn biến tài sản theo lịch sử, các báo cáo tổng hợp, báo cáo kiểm kê phục vụ cho việc kiểm soát theo dõi tài sản của doanh nghiệp. Chương trình sẽ bao gồm các phần:
•    Quản lý danh mục dùng chung
•    Quản lý danh mục nhóm tài sản
•    Quản lý danh mục tài sản
•    Giao dịch tài sản cố định
•    Báo cáo tài sản cố định