Sản phẩm & Dịch vụ

ONEGATE - Quản lý thủ tục hành chính một cửa

  • ONEGATE - Quản lý thủ tục hành chính một...

Liên hệ

    onenet.online  
    Điện thoại: 84(04)22181623  
    Hotline: 0916323163  
    Fax: 84(04)22181623  
    Email: sales@onenet.vn  

ONEGATE - Quản lý thủ tục hành chính một cửa


 

Công nghệ thông tin là công cụ phục vụ các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện mục tiêu hình thành xã hội thông tin, rút ngắn quá trình hiện đại hoá. Ứng dụng công nghệ thông tin là yếu tố góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và tăng năng suất, hiệu suất lao động. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý Nhà nước gắn với quá trình đổi mới, cải cách hành chính và phục vụ thực hiện các mục tiêu phát triển của Tỉnh, Thành. 
Các cấp lãnh đạo cần phải trực tiếp tham gia chỉ đạo quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị. Ứng dụng công nghệ thông tin phải được lồng ghép trong các thủ tục, quy trình tác nghiệp của các cơ quan quản lý Nhà nước và phải có phối hợp thực hiện của các cơ quan liên quan. Ứng dụng công nghệ thông tin gắn liền quá trình cải cách hành chính và là công cụ thực hiện cải cách hành chính.
 
Đảm bảo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý Nhà nước, đồng bộ kế hoạch triển khai và là yếu tố quyết định của việc tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin
Phần mềm quản lý hồ sơ một cửa được thiết kế dựa theo kiến trúc module để có thể triển khai mở rộng hệ thống sau này. Việc thiết kế theo kiến trúc module sẽ giúp cho hệ thống được vận hành, chỉnh sửa và bảo trì dễ dàng.
Hệ thống được thiết kế thành các module như sau:
- Module quản lý chủ hồ sơ, 
- Module quản lý hồ sơ, 
- Module quản lý các quá trình và ý kiến xử lý hồ sơ, 
- Module quản lý người sử dụng và cấu hình hệ thống, 
- Module trang web thể hiện thông tin xử lý hồ sơ.
- Module đưa thông tin xử lý hồ sơ lên trang web cổng giao tiếp của UBND Tỉnh sau này,