Sản phẩm & Dịch vụ

onePOS - Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng

  • Quản lý danh mục và thông tin hàng hóa đầy đủ
  • Quản lý thông tin nhà cung cấp

Liên hệ

    onenet.online  
    Điện thoại: 84(04)22181623  
    Hotline: 0916323163  
    Fax: 84(04)22181623  
    Email: sales@onenet.vn  

onePOS - Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng


onePOS - Quản lý nhà cung cấp và đặt hàng (ONEnet Purchase Order Management – Point of Sales)
Phân hệ quản lý nhà cung cấp và đặt hàng gồm các chức năng chính sau:
•    Quản lý danh mục và thông tin hàng hóa đầy đủ
•    Quản lý thông tin nhà cung cấp
•    Quản lý các yêu cầu cung cấp hàng hóa từ các đơn vị thành viên
•    Quản lý đơn đặt hàng và quá trình nhận hàng
•    Báo cáo liệt kê, tổng hợp, phân tích nghiệp vụ mua hàng từ nhà cung cấp.