Sản phẩm & Dịch vụ

oneVAS- Quản lý tài chính – kế toán Việt Nam

  • Hệ thống bảng biểu báo cáo theo quy định quản...
  • Quản lý nợ phải thu

Liên hệ

    onenet.online  
    Điện thoại: 84(04)22181623  
    Hotline: 0916323163  
    Fax: 84(04)22181623  
    Email: sales@onenet.vn  

oneVAS- Quản lý tài chính – kế toán Việt Nam


oneVAS- Quản lý tài chính – kế toán Việt Nam (ONEnet VietNamese Accounting System)
Hệ thống kế toán do ONEnet phát triển có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu cho các công ty đang hoạt động theo luật kế toán Việt Nam và các quy định của bộ tài chính. Là một hệ thống kế toán máy dựa trên các hình thức, nhật ký chứng từ, nhật ký sổ cái,.. với các phân hệ chính.
•    Quản lý nợ phải thu,
•    Quản lý nợ phải trả,
•    Quản lý sổ tiền mặt,
•    Quản lý tài sản,
•    Sổ cái tài khoản,
•    Hệ thống bảng biểu báo cáo theo quy định quản trị chuẩn và tiêu chuẩn bộ tài chính